Data przyjazdu
Data wyjazdu

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży będących dziećmi pracowników Uzdrowisk Kłodzkich S.A. Grupa PGU Od kropelki do butelki – czyli jak produkowana jest woda mineralna Staropolanka

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży będących dziećmi pracowników Uzdrowisk Kłodzkich S.A. Grupa PGU

Od kropelki do butelki – czyli jak produkowana jest woda mineralna  Staropolanka

§1

KONKURS

 1. Organizatorem konkursu plastycznego (dalej zwanego: Konkursem) są Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU (dalej zwanym: Organizatorem).
 2. W ramach Konkursu, Uczestnicy, o których mowa w §2 ust. 1, wykonają pracę plastyczną na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej zwanym Regulaminem).
 3. Temat pracy plastycznej to: Od kropelki do butelki – czyli jak produkowana jest woda mineralna Staropolanka.
 4. Czas trwania konkursu: 08-26.05.2024 r.
 5. Termin złożenia pracy do Organizatora upływa 26.05.2024 r. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia pracy w miejscu wskazanym przez Organizatora w Ogłoszeniu o Konkursie.
 6. Miejsce przesłania/złożenia prac: Recepcje obiektów - Wielka Pieniawa w Polanicy-Zdroju, Jan Kazimierz w Dusznikach-Zdroju i Polonia w Kudowie-Zdroju.
 7. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 8. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną których wynik zależny jest od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 888).
 9. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 
§2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I WYKONANIA PRACY PLASTYCZNEJ

 1. W Konkursie mogą brać udział dzieci / młodzież będące dziećmi pracowników Uzdrowisk Kłodzkich S.A. – Grupa PGU w wieku od 6 do 16 roku życia (dalej zwani: Uczestnikami).
 2. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:
 • od 6 do 9 roku życia
 • od 10 do 13 roku życia
 • od 14 do 16 roku życia
 1. Konkursowa praca plastyczna musi być pracą własną Uczestnika.
 2. Każdy z Uczestników w ramach Konkursu może złożyć Organizatorowi tylko jedną pracę plastyczną.
 3. Praca plastyczna nie może być wykonania zbiorczo tj. przez więcej osób niż jedną osobę (w tym przy pomocy innych osób).
 4. Praca plastyczna może być wykonana w dowolnej technice, dowolnej formie, z dowolnych materiałów. Praca może być przestrzenna lub płaska.
 5. Po wykonaniu pracy plastycznej należy:
 • złożyć pracę plastyczną w miejscu i terminie określonym w Ogłoszeniu o Konkursie,
 • do pracy należy dołączyć prawidłowo wypełnione i podpisane oświadczenia stanowiące Załączniki do niniejszego Regulaminu.
 1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem Organizatorowi zezwoleń, o których mowa w ust. 9 i 10, na wykorzystanie pracy plastycznej zgodnie z Regulaminem.
 2. Uczestnik Konkursu z chwilą złożenia pracy plastycznej przenosi na Organizatora bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych lub terytorialnych całość majątkowych praw autorskich do pracy plastycznej, powstałej w toku Konkursu, będącej utworem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności: zezwala Uzdrowiskom Kłodzkim S.A. – Grupa PGU na publiczne udostępnianie dla wszystkich osób chcących się z nią zapoznać w tym na potrzeby realizacji i promocji Konkursu a także na wszystkie czynności konieczne dla publicznego udostępnienia pracy plastycznej, w szczególności:
 • wprowadzanie pracy plastycznej do komputera, sieci komputerowych, Internetu,
 • publiczna prezentacja i wyświetlanie pracy plastycznej, w tym jej umieszczenie w sieci Internet;
 • wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie pracy każdą techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 • przesyłanie pracy plastycznej innym podmiotom współpracującym z Organizatorem.
 1. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 9, uprawnia Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU do udzielania podmiotom trzecim pozwoleń do korzystania z pracy plastycznej na polach eksploatacji wymienionych w ust. 9 i w załączniku nr 1 do Regulaminu. Uczestnik Konkursu zezwala także Organizatorowi nieodpłatnie na ekspozycję przesłanej pracy plastycznej podczas ewentualnej wystawy pokonkursowej oraz na opublikowanie przesłanej pracy plastycznej na stronach internetowych i w mediach społecznościowych Organizatora. Wraz z uzyskaniem zezwolenia, o którym mowa wyżej, Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU  uzyskują także bezpłatnie prawa zależne do przesłanej przez Uczestnika pracy plastycznej, w tym prawo do rozporządzania, rozpowszechniania i korzystania z opracowań tej pracy, w zakresie, na polach eksploatacji i na warunkach określonych. wyżej, a także prawo do udzielania w tym zakresie i na tych polach eksploatacji i warunkach zezwoleń na rozporządzanie, rozpowszechnianie i korzystanie z opracowań tej pracy.
 2. Warunkiem udziału Uczestnika w Konkursie jest wyrażenie pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika na udział w Konkursie oraz wyrażenie przez niego w imieniu Uczestnika zgody na wykorzystanie pracy plastycznej w sposób określony w Regulaminie. Zgody te są wyrażane poprzez wypełnienie oświadczeń, których wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Zgłoszenie pracy plastycznej do Konkursu jest związane z dobrowolnym przekazaniem danych osobowych Uczestnika i jego rodziców lub opiekunów prawnych zawartych w formularzu zgłoszeniowym.
 4. Dane osobowe Uczestników oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych pozyskiwane są wyłącznie do celów przeprowadzenia Konkursu i ewentualnego wykorzystania prac plastycznych zgodnie z Regulaminem i nie będą wykorzystywane ani udostępniane w jakimkolwiek innym celu podmiotom trzecim. Klauzulę informacyjna dla osób przekazujących dane osobowe do przetwarzania przez Organizatora w ramach realizacji Konkursu stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 5. Prace anonimowe nie będą brały udziału w Konkursie.

§3

WYNIKI KONKURSU I NAGRODY

 1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołane w tym celu przez Organizatorów jury (dalej zwane jako Jury). Skład Jury ustala Organizator.
 2. Do zadań Jury należy:
 • przygotowanie Ogłoszenia o Konkursie, wraz z formularzem zgłoszeniowym
 • przyjmowanie prac plastycznych,
 • przygotowanie ekspozycji konkursowych prac plastycznych,
 • zliczenie głosów.
 1. Spośród przekazanych prac Jury wyłoni po jednym laureacie z każdej kategorii wiekowej wymienionych w §2 ust. 2 z zastrzeżeniem, iż Organizator może zrezygnować z wyłonienia laureatów w poszczególnych kategoriach wiekowych.
 2. Jury dokona oceny pracy plastycznej w terminie między27-31.05.2024 r. od dnia upływu terminu do dostarczenia pracy plastycznej.
 3. Jury dokona oceny pracy plastycznej zgodnie z następującymi kryteriami:
 • Kryteria formalne – zgodność pracy plastycznej z tematem pracy i Regulaminem, wpływie pracy w terminie, prawidłowość wypełnienia i kompletność oświadczeń.
 • Kryteria wykonania – oryginalność, pomysłowość, technika wykonania pracy plastycznej.
 1. Prace plastyczne niespełniające kryteriów formalnych nie zostaną poddane ocenie Jury w zakresie kryteriów wykonania (nie zostaną dopuszczone do głosowania) i nie będą brały udziału w wyłonieniu laureatów.
 2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi:  01.06.2024r. podczas obchodów Dnia Dziecka w Muszli koncertowej w Parku Zdrojowym w Polanicy-Zdroju .
 3. Nagrody:
  1. 1 x NAGRODA GŁÓWNA: Play Station
  2. 3 x nagrody dodatkowe: Każdy laureat Konkursu otrzyma nagrodę w postaci:
 • dwóch karnetów do kina CINEMA 3D w Kłodzku uprawniającego do skorzystania z 6 seansów filmowych dowolnie przez siebie wybranych,
 • gadżetów Uzdrowisk Kłodzkich oraz Staropolanki (w tym 3 zgrzewek wody mineralnej 0,5 gazowanej, niegazowanej, lekko gazowanej  „Staropolanka’)
 • możliwości zwiedzania Rozlewni Wód Mineralnych przy ul. Zakopiańskiej 3 w Polnicy-Zdroju,
 1. Jury ma prawo do przyznania dodatkowych nagród dla Uczestników Konkursu, którzy przygotowali ciekawe i warte wyróżnienia prace plastyczne, lecz nie zostali zaliczeni do grona laureatów Konkursu.
 2. Decyzja Jury o wyróżnieniu laureatów Konkursu oraz przyznaniu im nagród jest ostateczna.

§4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu, w tym prawo zmiany terminu trwania Konkursu lub terminu na przesyłanie prac plastycznych. Zmiana Regulaminu może nastąpić wyłącznie przed upływem terminu składania prac plastycznych.,
 2. Zmiany Regulaminu będą ogłaszane na www.uzdrowiska-klodzkie.pl
 3.  Organizator zastrzega sobie prawo do:

1) odstąpienia od organizowania Konkursu bez podania przyczyny;

2) nierozstrzygnięcia Konkursu i niewyłonienia laureatów we wszystkich lub w niektórych kategoriach wiekowych, w szczególności w przypadku zbyt małej liczby przesłanych wszystkich prac plastycznych we wszystkich lub w danej kategorii wiekowej.

 1. Kwestie sporne związane z interpretacją Regulaminu lub kwestie nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 2. Przesłanie pracy plastycznej w ramach Konkursu oznacza akceptację Regulaminu.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego.
PFOSIGW