Data przyjazdu
Data wyjazdu

RODO

 

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) uprzejmie informujemy, że:

•administratorem danych osobowych są Uzdrowiska Kłodzkie SA – Grupa PGU, z siedzibą; ul. Zdrojowa 39, 57-320 Polanica – Zdrój, Dalej: Spółka/administrator;

•w Spółce powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Jadwiga Chytry, adres jw., tel. 74 86 80 220; adres e-mail: odo@uzdrowiska-klodzkie.pl;

•Spółka może przetwarzać następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz kontaktowe, dane o stanie zdrowia (w przypadku realizacji świadczeń zdrowotnych);

•dane osobowe Pacjentów / Gości Uzdrowisk Kłodzkich SA – Grupa PGU mogą być przetwarzane w celu prawidłowej realizacji świadczeń zdrowotnych oraz usług wypoczynkowo – rekreacyjnych a także marketingu bezpośredniego w zakresie oferty Spółki;

•dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom, które współpracują ze Spółką lub ich podwykonawcom na podstawie zawartej umowy współpracy w tym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa;

•dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania lub okres wymagany przepisami prawa;

W związku z przetwarzaniem danych przysługują: prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzoru, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 

Informacja dla osób, których dane osobowe są przetwarzane
na podstawie wyrażonej zgody
  

Informacja dla osób, od których dane osobowe zostały zebrane:

Informacja dla osób, które przekazały dane osobowe indywidualnie

 

Informacja dla osób, których dane osobowe zostały pozyskane z innych źródeł:

Informacja dla osób, których dane osobowe zostały pozyskane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Informacja dla osób, których dane osobowe zostały pozyskane z Narodowego Funduszu Zdrowia

Informacja dla osób, których dane osobowe zostały pozyskane z poradni specjalistycznych, przychodni POZ, oddziałów szpitalnych i klinik kierujących na świadczenia rehabilitacji kardiologicznej w warunkach stacjonarnych oraz fizjoterapii ambulatoryjnej.

Informacja dla osób, których dane osobowe zostały pozyskane z innych źródeł KOS

Informacje dla osób, od których dane osobowe zostały zebrane z innych źródeł np. biura podróży, zakłady pracy

 


UWAGA !

W ZWIAZKU ZE STANEM EPIDEMII BEZTERMINO WSTRZYMANA JEST REJESTRACJA PACJENTÓW NA REHABILITACJĘ KARDIOLOGICZNĄ –
O ROZPOCZĘCIU REJESTRACJI BĘDZIEMY INFORMOWAĆ NA BIEŻĄCO

OSOBY KTÓRE OTRZYMAŁY SKIEROWANIE NA LECZENIE NA ODDZIALE REHBAILITACJI KARDIOLOGICZNEJ ( PO ZABIEGACH KARDIOCHIRURGICZNYCH , PO ZAWAŁACH MIĘŚNIA SERCOWEGO, PO ZABIEGACH PLASTYKI WIENCOWEJ ZE STENTEM) PROSIMY O KONTAKTOWANIE SIĘ :

TELEFONICZNIE : 74-86 80 310
MAILOWO : szpital-zdrowie@uzdrowiska-klodzkie.pl

W MAILU PROSZĘ WYSYŁAC NASTEPUJĄCE INFORMACJE:

1. nazwisko imię pacjenta , pesel
2. rodzaj zabiegu i data zabiegu oraz data wypisania ze szpitala
3. telefon kontaktowy do pacjenta i do rodziny pacjenta (osoby upoważnionej przez pacjenta)

W PRZYPADKU PONOWNEGO ROZPOCZĘCIA REJESTRACJI NA REHABILITACJĘ KARDIOLOGICZNĄ BĘDZIEMY Z PACJENTAMI KONTAKTOWAĆ SIĘ TELEFONICZNIE LUB MAILOWO