Data przyjazdu
Data wyjazdu

RODO

zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 27.04.2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej: RODO
informujemy, że:
 
1. administratorem Państwa danych osobowych są Uzdrowiska Kłodzkie Spółka Akcyjna – Grupa PGU
z siedzibą w Polanicy-Zdrój (57-320), ul. Zdrojowa 39, KRS 000110987 zwane dalej Spółką;
 
2. osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych
oraz z wykonywaniem praw wynikających z RODO jest Inspektor Ochrony Danych
nr tel. (74) 86 80 220; e-mail: odo@uzdrowiska-klodzkie.pl, adres do korespondencji jak w pkt. 1)

 

Klauzula informacyjna - cel: korzystanie z usług turystycznych i noclegowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych są Uzdrowiska Kłodzkie S.A -Grupa PGU z siedzibą w Polanicy-Zdrój, ul Zdrojowa 39, 57-320 Polanica Zdrój.

3) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych nr tel. (74) 86 80 220; e-mail: odo@uzdrowiska-klodzkie.pl

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług turystycznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa a także podmioty uczestniczące w realizacji usług
6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat
7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Klauzula informacyjna - cel: zapisanie się do newslettera

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) podanie danych osobowych jest dobrowolne
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych są Uzdrowiska Kłodzkie S.A-Grupa PGU z siedzibą w Polanicy-Zdrój, ul Zdrojowa 39, 57-320 Polanica Zdrój.

3) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych nr tel. (74) 86 80 220; e-mail: odo@uzdrowiska-klodzkie.pl
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Klauzula informacyjna - cel: składanie podań i CV w celu zatrudnienia

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Część informacyjna

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 27.04.2016r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej: RODO informujemy, że:

1) administratorem Państwa danych osobowych są Uzdrowiska Kłodzkie Spółka Akcyjna – Grupa PGU

z siedzibą w Polanicy-Zdrój (57-320), ul. Zdrojowa 39, KRS 000110987;

2) osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych

oraz z wykonywaniem praw wynikających z RODO jest Inspektor Ochrony Danych

nr tel. (74) 86 80 220; e-mail: odo@uzdrowiska-klodzkie.pl, adres do korespondencji jak w pkt. 1)

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania rekrutacji (a w razie wyrażenia stosownej zgody przez okres roku na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych)
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

 

Informacja dla osób, od których dane osobowe zostały zebrane

 

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej RODO

informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych są Uzdrowiska Kłodzkie Spółka Akcyjna – Grupa PGU z siedzibą w Polanicy-Zdroju (57-320), ul. Zdrojowa 39, KRS 0000110987 zwane dalej Spółką.

Osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz z wykonywaniem praw wynikających z RODO jest Inspektor Ochrony Danych – nr tel. (74) 86 80 220; adres e-mail: odo@uzdrowiska-klodzkie.pl, adres do korespondencji jak w pkt. 1).

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- świadczenia usług medycznych

- świadczenia usług hotelowych i rekreacyjnych

      -  marketingu bezpośredniego produktów i usług Spółki

      – ochrony osób i mienia.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

-   zawarcia i realizacji umowy

-   obowiązek prawny

- prawnie uzasadniony interes spółki w przypadku: marketingu bezpośredniego i monitoringu wizyjnego.

Państwa dane osobowe:

- mogą być przekazywane wyłącznie tym odbiorcom-podmiotom, które współpracują ze Spółką lub ich    podwykonawcom na podstawie zawartej umowy współpracy w tym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa

- nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane będą:

- w przypadku świadczeń medycznych – 20 lat

- w pozostałych przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz 5 lat dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

Posiadają Państwo prawo:

- dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

  danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

- cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Posiadają Państwo prawo żądania od Spółki przeniesienia danych innemu administratorowi danych, jeśli nie wpłynie to niekorzystnie na prawa i wolności innych.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Państwa wymaganych przez Spółkę danych osobowych jest warunkiem realizacji umowy na świadczenie usług, wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy.

Państwa dane osobowe podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 

Informacja dla osób, których dane osobowe zostały pozyskane z innych źródeł

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 27.04.2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej RODO:

informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych są Uzdrowiska Kłodzkie Spółka Akcyjna – Grupa PGU z siedzibą w Polanicy-Zdroju (57-320), ul. Zdrojowa 39, KRS 0000110987 zwane dalej Spółką

Osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz

z wykonywaniem praw wynikających z RODO jest Inspektor Ochrony Danych

nr tel. (74) 86 80 220; adres e-mail: odo@uzdrowiska-klodzkie.pl, adres do korespondencji

jak w pkt. 1).

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

      - świadczenia usług medycznych,

      - marketingu bezpośredniego produktów i usług Spółki,

      - monitoringu wizyjnego.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność:

 • realizacja umowy zawartej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • podjęcia działań na żądanie podmiotu danych przed zawarciem umowy, 
 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Spółce,
 • prawnie uzasadniony interes Spółki w przypadku : marketingu bezpośredniego oraz ochrony osób i mienia.

5)  Spółka będzie przetwarzała następujące kategorie Państwa danych osobowych:

imię i nazwisko
PESEL
adres zamieszkania
płeć
nr telefonu
informacje o stanie zdrowia
informacje o procedurach medycznych zrealizowanych w trakcie pobytu
sposób dojazdu do uzdrowiska.

     6) Państwa dane osobowe:

- mogą być przekazywane wyłącznie tym odbiorcom-podmiotom, które współpracują ze Spółką lub ich podwykonawcom na podstawie zawartej umowy współpracy, w tym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa;

- nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych

 Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami regulującymi archiwizację dokumentacji medycznej.

 

 Posiadają Państwo prawo:

- dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

  danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

posiadają Państwo prawo żądania od Spółki przeniesienia danych innemu administratorowi danych, jeśli nie wpłynie to niekorzystnie na prawa i wolności innych;

 mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 Państwa dane osobowe Spółka pozyskała od jednostek terenowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kierujących na świadczenia rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej, tj.:

 

•            ZUS Oddział w Białymstoku

•            ZUS Oddział w Bielsku-Białej

•            ZUS Oddział w Biłgoraju

•            ZUS Oddział w Bydgoszczy

•            ZUS Oddział w Chorzowie

•            ZUS Oddział w Chrzanowie

•            ZUS Oddział w Częstochowie

•            ZUS Oddział w Elblągu

•            ZUS Oddział w Gdańsku

•            ZUS Oddział w Gorzowie Wielkopolskim

•            ZUS Oddział w Jaśle

•            ZUS Oddział w Kielcach

•            ZUS Oddział w Koszalinie

•            ZUS Oddział w Krakowie

•            ZUS Oddział w Legnicy

•            ZUS Oddział w Lublinie

•            ZUS I Oddział w Łodzi

•            ZUS II Oddział w Łodzi

•            ZUS Oddział w Nowym Sączu

•            ZUS Oddział w Olsztynie

•            ZUS Oddział w Opolu

•            ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim

•            ZUS Oddział w Pile

•            ZUS Oddział w Płocku

•            ZUS II Oddział w Poznaniu

•            ZUS I Oddział w Poznaniu

•            ZUS Oddział w Radomiu

•            ZUS Oddział w Rybniku

•            ZUS Oddział w Rzeszowie

•            ZUS Oddział w Siedlcach

•            ZUS Oddział w Słupsku

•            ZUS Oddział w Sosnowcu

•            ZUS Oddział w Szczecinie

•            ZUS Oddział w Tarnowie

•            ZUS Oddział w Tomaszowie Mazowieckim

•            ZUS Oddział w Toruniu

•            ZUS Oddział w Wałbrzychu

•            ZUS I Oddział w Warszawie

•            ZUS II Oddział w Warszawie

•            ZUS III Oddział w Warszawie

•            ZUS Oddział we Wrocławiu

•            ZUS Oddział w Zabrzu

•            ZUS Oddział w Zielonej Górze

Państwa dane osobowe podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  w tym profilowaniu.
 

Informacja dla osób, których dane osobowe zostały pozyskane z poradni specjalistycznych, przychodni POZ, oddziałów szpitalnych i klinik kierujących na świadczenia rehabilitacji kardiologicznej w warunkach stacjonarnych oraz fizjoterapii ambulatoryjnej.

zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 27.04.2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej RODO:

 

informujemy, że:
Administratorem Państwa danych osobowych są Uzdrowiska Kłodzkie Spółka Akcyjna – Grupa PGU z siedzibą w Polanicy-Zdroju (57-320), ul. Zdrojowa 39, KRS 0000110987 zwane dalej Spółką
Osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz
z wykonywaniem praw wynikających z RODO jest Inspektor Ochrony Danych

nr tel. (74) 86 80 220; adres e-mail: odo@uzdrowiska-klodzkie.pl, adres do korespondencji

jak w pkt. 1).
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

      - świadczenia usług medycznych,

      - marketingu bezpośredniego produktów i usług Spółki,

      - monitoringu wizyjnego.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność:

 • realizacja umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie świadczeń rehabilitacji kardiologicznej w warunkach stacjonarnych oraz fizjoterapii ambulatoryjnej,
 • podjęcia działań na żądanie podmiotu danych przed zawarciem umowy, 
 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Spółce,
 • prawnie uzasadniony interes Spółki w przypadku : marketingu bezpośredniego oraz ochrony osób i mienia.
 • Spółka będzie przetwarzała następujące kategorie Państwa danych osobowych:
 • imię i nazwisko
 • PESEL
 • adres zamieszkania
 • płeć
 • nr telefonu
 • adres e-mail
 • informacje o stanie zdrowia
 • informacje o procedurach medycznych zrealizowanych w trakcie pobytu.
 • Państwa dane osobowe:

- mogą być przekazywane wyłącznie tym odbiorcom-podmiotom, które współpracują ze Spółką lub ich podwykonawcom na podstawie zawartej umowy współpracy, w tym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa;

- nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami regulującymi archiwizację dokumentacji medycznej.

Posiadają Państwo prawo:

- dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

  danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
posiadają Państwo prawo żądania od Spółki przeniesienia danych innemu administratorowi danych, jeśli nie wpłynie to niekorzystnie na prawa i wolności innych;

mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
Państwa dane osobowe Spółka pozyskała z poradni specjalistycznych, przychodni POZ, oddziałów szpitalnych i klinik kierujących na świadczenia rehabilitacji kardiologicznej w warunkach stacjonarnych oraz fizjoterapii ambulatoryjnej, realizowanych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dane podmiotu leczniczego (m.in. nazwa, adres, dane kontaktowe, nr umowy
z NFZ) kierującego Państwa na w/w świadczenia dostępne są na skierowaniu.

Państwa dane osobowe podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  w tym profilowaniu.
 

Informacja dla osób, których dane osobowe zostały pozyskane z innych źródeł

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 27.04.2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej RODO:

informujemy, że:
Administratorem Państwa danych osobowych są Uzdrowiska Kłodzkie Spółka Akcyjna – Grupa PGU z siedzibą w Polanicy-Zdroju (57-320), ul. Zdrojowa 39, KRS 0000110987 zwane dalej Spółką
Osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz
z wykonywaniem praw wynikających z RODO jest Inspektor Ochrony Danych

nr tel. (74) 86 80 220; adres e-mail: odo@uzdrowiska-klodzkie.pl, adres do korespondencji

jak w pkt. 1).

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

      - świadczenia usług medycznych,

      - marketingu bezpośredniego produktów i usług Spółki,

      - monitoringu wizyjnego.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność:

realizacja umowy zawartej Ze szpitalami i klinikami w zakresie koordynowanej opieki specjalistycznej,
podjęcia działań na żądanie podmiotu danych przed zawarciem umowy, 
wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Spółce,
prawnie uzasadniony interes Spółki w przypadku : marketingu bezpośredniego oraz ochrony osób i mienia.

Spółka będzie przetwarzała następujące kategorie Państwa danych osobowych:

imię i nazwisko
PESEL
adres zamieszkania
płeć
nr telefonu
informacje o stanie zdrowia
informacje o procedurach medycznych zrealizowanych w trakcie pobytu.

Państwa dane osobowe:

- mogą być przekazywane wyłącznie tym odbiorcom-podmiotom, które współpracują ze Spółką lub ich podwykonawcom na podstawie zawartej umowy współpracy, w tym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa;

- nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami regulującymi archiwizację dokumentacji medycznej.

Posiadają Państwo prawo:

- dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

  danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

posiadają Państwo prawo żądania od Spółki przeniesienia danych innemu administratorowi danych, jeśli nie wpłynie to niekorzystnie na prawa i wolności innych;

mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

Państwa dane osobowe Spółka pozyskała od szpitali i klinik kierujących na świadczenia koordynowanej opieki specjalistycznej, tj.:


Specjalistyczne Centrum Medyczne im. Jana Pawła II, ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica – Zdrój
 Państwa dane osobowe podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  w tym profilowaniu.

 

 
 

Informacja dla osób, których dane osobowe zostały pozyskane z Narodowego Funduszu Zdrowia

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 27.04.2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej RODO:

informujemy, że:
Administratorem Państwa danych osobowych są Uzdrowiska Kłodzkie Spółka Akcyjna – Grupa PGU z siedzibą w Polanicy-Zdroju (57-320), ul. Zdrojowa 39, KRS 0000110987 zwane dalej Spółką
Osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz
z wykonywaniem praw wynikających z RODO jest Inspektor Ochrony Danych

nr tel. (74) 86 80 220; adres e-mail: odo@uzdrowiska-klodzkie.pl, adres do korespondencji

jak w pkt. 1).

 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

      - świadczenia usług medycznych,

      - marketingu bezpośredniego produktów i usług Spółki,

      - monitoringu wizyjnego.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność:

realizacja umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia,
podjęcia działań na żądanie podmiotu danych przed zawarciem umowy, 
wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Spółce,
prawnie uzasadniony interes Spółki w przypadku : marketingu bezpośredniego oraz ochrony osób i mienia.

Spółka będzie przetwarzała następujące kategorie Państwa danych osobowych:

imię i nazwisko
PESEL
adres zamieszkania
płeć
nr telefonu
informacje o stanie zdrowia
informacje o procedurach medycznych zrealizowanych w trakcie pobytu.

 Państwa dane osobowe:

- mogą być przekazywane wyłącznie tym odbiorcom-podmiotom, które współpracują ze Spółką lub ich podwykonawcom na podstawie zawartej umowy współpracy, w tym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa;

- nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami regulującymi archiwizację dokumentacji medycznej.

Posiadają Państwo prawo:

- dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

  danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

posiadają Państwo prawo żądania od Spółki przeniesienia danych innemu administratorowi danych, jeśli nie wpłynie to niekorzystnie na prawa i wolności innych;

mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

Państwa dane osobowe Spółka pozyskała od Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia kierujących na świadczenia lecznictwa uzdrowiskowego, tj.:

Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ , 50-525 Wrocław, ul. Joannitów 6;
Kujawsko – Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego, 85-863 Bydgoszcz, ul. Łomżyńska 33
Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, 20-124 Lublin, ul. Szkolna 16
Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, 65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna 9b
Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, 90-032 Łódź, ul. Kopcińskiego 58
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, 31- 053 Kraków, ul. Ciemna 6
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, 45-315 Opole, ul. Głogowska 37
Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, 35-032 Rzeszów ul. Zamkowa 8
Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 3
Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, 80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice
Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, 25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II 9
Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, 60-309 Poznań, ul. Grunwaldzka 158
Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45.

Państwa dane osobowe podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  w tym profilowaniu.