Data przyjazdu
Data wyjazdu

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA

KODEKS ETYKI


DANE TELEADRESOWE
UZDROWISKA KŁODZKIE S.A. - GRUPA PGU
z siedzibą w POLANICY-ZDROJU
ul. Zdrojowa 39, 57-320 Polanica-Zdrój
tel. +48 74 868 02 42
zarzad@uzdrowiska-klodzkie.pl
www.uzdrowiska-klodzkie.pl
Rachunek bankowy:
ING BANK ŚLĄSKI
1. SPRZEDAŻ WODY MINERALNEJ ORAZ OPAKOWANIA I MATERIAŁY PRODUKCYJNE
nr 52 1050 1575 1000 0024 1485 8429
2. LECZNICTWO, SPRZEDAŻ POBYTÓW, ODBIORCY INSTYTUCJONALNI, NFZ, ZUS, KGHM
nr 50 1050 1575 1000 0090 3064 0354
3. LECZNICTWO – SPRZEDAŻ ZAGRANICZNA w EUR
nr 28 1050 1575 1000 0090 3064 0362
 
REGON 000288337
NIP 883-00-01-702
BDO 000033684
 
Zarejestrowana:
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS Nr 0000110987
Kapitał zakładowy i wpłacony: 55 860 800,00 zł
 
ORGANY SPÓŁKI
Zarząd
Skład Zarządu IX kadencji
Prezes Zarządu - Łukasz Surażyński
Wiceprezes Zarządu - Łukasz Czech

 
PROKURENCI
Magdalena Miara-Kosewska - Dyrektor ds. Administracyjnych
Paweł Sudnik - Dyrektor Operacyjny

Udzielona Prokura jest PROKURĄ ŁĄCZNĄ - do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z Prokurentem.
 
Skład Rady Nadzorczej IX kadencji
Przewodniczący - Tomasz Siewieja
Zastępca przewodniczącego - Krzysztof Kotowicz

Członek - Marek Białka
Członek - Marek Janicki 
Członek - Maria Tur

 
Status prawny
Poprzednik prawny Spółki – przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Zespół Uzdrowisk Kłodzkich utworzony został zarządzeniem Ministra Zdrowia
i Opieki Społecznej z dnia 12.12.1973 r. w sprawie połączenia przedsiębiorstw państwowych „Uzdrowisko Polanica”, „Uzdrowisko Duszniki”
i „Uzdrowisko Kudowa” oraz w sprawie zmiany nazwy przedsiębiorstwa przejmującego wydanym na podstawie przepisów dekretu z dnia 26.10.1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych (t.j.: Dz. U. z 1960 r., Nr 18, poz. 111). W drodze tego zarządzenia z dniem 1.01.1974 r. przedsiębiorstwo państwowe „Uzdrowisko Polanica” przejęło składniki majątkowe, zadania, aktywa i pasywa oraz etaty przedsiębiorstw przejmowanych:tj. „Uzdrowiska Duszniki” oraz „Uzdrowiska Kudowa”. Połączone przedsiębiorstwo miało działać pod nazwą „Zespół Uzdrowisk Kłodzkich – przedsiębiorstwo państwowe”.

Przedsiębiorstwo państwowe Zespół Uzdrowisk Kłodzkich wpisane zostało do rejestru przedsiębiorstw państwowych pod nr PP 37 „Centr” 31.
Aktem komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego z dnia 23.12.1998 r. (Rep. A Nr 25822/98) dokonano, na podstawie przepisów ustawy z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. Nr 118, poz. 561 ze zm), komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Zespół Uzdrowisk Kłodzkich z siedzibą w Polanicy - Zdroju.
Zespół Uzdrowisk Kłodzkich jako jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa rozpoczęła działalność z dniem 1 marca 1999 r.
Z dniem 20 października 2010 roku Spółka została sprywatyzowana w trybie art. 33 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.) poprzez zbycie przez Skarb Państwa akcji ZUK S.A. na rzecz KGHM I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętych Aktywów Niepublicznych z siedzibą we Wrocławiu reprezentowanego przez KGHM TFI S.A., wpisanego do księgi rejestrowej Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez VII Wydział Cywilny Rejestrowy Sądu Okręgowego w Warszawie pod pozycją RFi 513, NIP 1010003040, Regon 021195183.
W dniu 13.02.2013r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego na posiedzeniu niejawnym dokonał zmiany spółki z dotychczasowej:
Zespół Uzdrowisk Kłodzkich Spółka Akcyjna (skrót Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A.)
na:
Uzdrowiska Kłodzkie Spółka Akcyjna – Grupa PGU (skrót: Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU)
Obecnie wszystkie akcje spółki Uzdrowiska Kłodzkie S.A.- Grupa PGU należą do Polskiej Grupy Uzdrowisk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu. 
Akcjonariat (akcjonariusze)
a. Kapitał zakładowy

Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego wynosi : 47 692 750,00 zł
Główni akcjonariusze spółki Uzdrowiska Kłodzkie S.A.- Grupa PGU : Cuprum Zdrowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (ul. Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław) posiada 100 % akcji spółki.
b. Dematerializacja akcji:
W skutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 r.
Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać w siedzibie spółki, przy ul Zdrojowej 39, 57-320 Polanica-Zdrój.
Osoby wyznaczone do kontaktu z akcjonariuszami: Edyta Fronczek tel. 74 8680 336, adres e-mail: etyta.fronczek@uzdrowiska-klodzkie.pl , Magdalena Miara-Kosewska tel. 748680307, adres e-mail: magdalena.miara-kosewska@uzdrowiska-klodzkie.pl

Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce Uzdrowiska Kłodzkie S.A.- Grupa PGU   link 

Drugie wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce Uzdrowiska Kłodzkie S.A.- Grupa PGU link

Trzecie wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce Uzdrowiska Kłodzkie S.A.- Grupa PGU link

Czwarte wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce Uzdrowiska Kłodzkie S.A.- Grupa PGU link

Piąte wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce Uzdrowiska Kłodzkie S.A.- Grupa PGU link

c. Rejestr akcjonariuszy
Uchwała o wyborze podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy link
Regulamin Rejestru akcjonariuszy link
d. Walne zgromadzenia
Przedmiot działalności
PKD
Uzdrowiska Kłodzkie S.A. - Grupa PGU realizują dwa podstawowe rodzaje działalności:
lecznictwo uzdrowiskowe,
produkcję zdrojową.
Szczegółowym przedmiotem działalności Spółki, opisanym w Statucie Uzdrowisk Kłodzkich S.A. - Grupa PGU, usystematyzowanym w oparciu o Polską Klasyfikację Działalności (PKD) jest:
 1. Wydobywanie torfu (PKD 08.92.Z),
 2. Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 08.99.Z),
 3. Wytwarzanie gotowych posiłków i dań (PKD 10.85.Z),
 4. Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 10.89.Z),
 5. Produkcja napojów bezalkoholowych, produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych (PKD 11.07.Z),
 6. Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z),
 7. Produkcja brykietów z torfu (PKD 19.20.Z),
 8. Produkcja gazów technicznych (PKD 20.11.Z),
 9. Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21.20.Z),
 10. Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z),
 11. Produkcja wyrobów z torfu (PKD 23.99.Z),
 12. Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z),
 13. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),
 14. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
 15. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
 16. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z),
 17. Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z),
 18. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z),
 19. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z),
 20. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z),
 21. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),
 22. Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (PKD 46.31.Z),
 23. Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (PKD 46.32.Z),
 24. Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych (PKD 46.33.Z),
 25. Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (PKD46.34.A),
 26. Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (PKD 46.34.B),
 27. Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych (PKD 46.35.Z),
 28. Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich (PKD 46.36.Z),
 29. Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw (PKD 46.37.Z),
 30. Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki (PKD 46.38.Z),
 31. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.39.Z),
 32. Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (PKD 46.41.Z),
 33. Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD 46.43.Z),
 34. Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących (PKD 46.44.Z),
 35. Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z),
 36. Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z),
 37. Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego (PKD 46.47.Z),
 38. Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z),
 39. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z),
 40. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
 41. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z),
 42. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z),
 43. Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.25.Z),
 44. Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.64.Z),
 45. Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z),
 46. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.72.Z),
 47. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z),
 48. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z),
 49. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z),
 50. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD47.99.Z),
 51. Działalność taksówek osobowych (PKD 49.32.Z),
 52. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z)
 53. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),
 54. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z),
 55. Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (PKD 55.30.Z),
 56. Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z),
 57. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A),
 58. Ruchome placówki gastronomiczne (PKD 56.10.B),
 59. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych /katering/(PKD 56.21.Z),
 60. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z),
 61. Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z),
 62. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
 63. Działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z),
 64. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),
 65. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),
 66. Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z),
 67. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),
 68. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
 69. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
 70. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
 71. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
 72. Przetwarzanie danych: zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
 73. Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
 74. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z),
 75. Działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z),
 76. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
 77. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
 78. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),
 79. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
 80. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
 81. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
 82. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
 83. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
 84. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),
 85. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
 86. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
 87. Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
 88. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A),
 89. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B),
 90. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych /Internet/ (PKD 73.12.C),
 91. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D),
 92. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),
 93. Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z),
 94. Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.29.Z),
 95. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),
 96. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
 97. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),
 98. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),
 99. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),
 100. Działalność agentów turystycznych (PKD 79.11.A),
 101. Działalność pośredników turystycznych (PKD 79.11.B),
 102. Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z),
 103. Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKD 79.90.A),
 104. Działalność w zakresie informacji turystycznej (PKD 79.90.B),
 105. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C),
 106. Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.10.Z),
 107. Pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z),
 108. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),
 109. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z),
 110. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD82.30.Z),
 111. Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z),
 112. Bezpieczeństwo Państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne (PKD 84.24.Z),
 113. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z),
 114. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z),
 115. Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (PKD 85.53.Z),
 116. Nauka języków obcych (PKD 85.59.A),
 117. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
 118. Działalność szpitali (PKD 86.10.Z),
 119. Praktyka lekarska ogólna (PKD 86.21.Z),
 120. Praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 86.22.Z),
 121. Praktyka lekarska dentystyczna (PKD 86.23.Z),
 122. Działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A),
 123. Działalność pielęgniarek i położnych (PKD 86.90.C),
 124. Działalność paramedyczna (PKD 86.90.D),
 125. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E),
 126. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską(PKD 87.10.Z),
 127. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi(PKD 87.20.Z),
 128. Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z),
 129. Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (PKD 92.00.Z),
 130. Działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z),
 131. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z),
 132. Pozostała działalność związana ze sportem ( 93.19.Z),
 133. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z),
 134. Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z),
 135. Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z),
 136. Pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z).
  
  
  
  
ARCHIWUM - pliki do pobrania
Archiwum - Walne Zgromadzenia, Skład Zarządu i Rady Nadzorczej, Prokura
NWZ z 31 stycznia 2013
Ogłoszenie
Ogłoszenie NWZ ZUK SA
Ogłoszenie o NWZ na tablicę ogłoszeń
Ogłoszenie o NWZ z sierpnia 2011
Ogłoszenie ZWZ z czerwca 2012
SIWZ
Wzór umowy
Załącznik nr 3
Załączniki do formularza
Zawiadomienie akcjonariuszy o zwołanym ZWZ na dzień 30 czerwca 2013
Archiwum PKD
PFOSIGW