Data przyjazdu
Data wyjazdu

WARUNKI REZERWACJI

Warunki rezerwacji

Uiszczenie zadatku stanowi potwierdzenie przyjęcia przez Panią/Pana następujących warunków rezerwacji pobytu:

 1. Rezerwacja może być odwołana na 30 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu, w takim przypadku na rzecz kuracjusza zostaje zwrócony uiszczony zadatek w całości.
 2. Odwołanie rezerwacji po upływie terminu określonego w punkcie 1 powoduje utratę zadatku w całości
  i zwolnienie rezerwacji lub pozostawienie jej na poczet następnego pobytu kuracjusza w Uzdrowiskach Kłodzkich S.A. – GRUPA PGU, z tym zastrzeżeniem, że ustalenie daty następnego pobytu winno nastąpić nie później niż w 60 dniu po odwołaniu pierwotnej rezerwacji. Odwołanie kolejnej rezerwacji po zmianie terminu pierwotnej rezerwacji oznacza utratę wpłaconego zadatku bez względu na termin, w którym odwołano rezerwację pobytu.
 3. Wniesiony zadatek zostaje zaliczony na poczet opłat związanych z pobytem w Uzdrowiskach Kłodzkich S.A. – Grupa PGU. Pozostałych opłat w związku z pobytem dokonać należy w dniu przyjazdu podczas meldunku, zgodnie z warunkami określonymi w potwierdzeniu rezerwacji.
 4. Spóźnienie i wyjazd przed terminem zakończenia pobytu nie powoduje powstania po stronie kuracjusza roszczenia o zwrot kwoty uiszczonej w związku z niewykorzystanymi dniami pobytu w Uzdrowiskach Kłodzkich S.A. – Grupa PGU.
 5. Brak pisemnego potwierdzenia anulowania rezerwacji w przypadku nie pojawienia się kuracjusza w obiekcie powoduje utratę zadatku bez możliwości wykorzystania go na poczet rezerwacji w innym terminie.
 6. Koszty prowizji i opłat bankowych pobieranych od uiszczonego zadatku ponosi kuracjusz, w przypadku przelewu transgranicznego koszty banku zagranicznego oraz koszty banku Uzdrowisk Kłodzkich S.A. - Grupa PGU pokrywa zleceniodawca przelewu (klauzula kosztowa OUR).
 7. Kuracjusz zobowiązany jest do zapoznania się przed rozpoczęciem pobytu w sanatorium Uzdrowisk Kłodzkich S.A. – Grupa PGU z regulaminem wewnętrznym sanatorium oraz do jego przestrzegania w całym okresie pobytu.
 8. Dodatkowo, kuracjusz zobowiązany jest do uiszczenia tzw. opłaty uzdrowiskowej, która wynosi 4,50 zł za każdy dzień pobytu (w Polanicy-Zdroju 5,00 zł od 1 stycznia 2024 r.), płatnej w dniu przyjazdu podczas meldunku.
 9. Parking jest dodatkowo płatny, nie wliczony w cenę pobytu. Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsca.

ZASADY SPRZEDAŻY:

  1. Zasadnicza sprzedaż jest realizowana w formie pakietów tygodniowych (7, 14, 21 dni).
  2. W przypadku zakupu pakietu, rezygnacja z jego części nie stanowi podstawy do obniżenia jego ceny. Skrócenie pobytu jest traktowane jako rezygnacja i wiąże się z uregulowaniem rachunku za cały deklarowany czas pobytu. W przypadku zakupu pakietu, po zakwaterowaniu w obiekcie, nie ma możliwości zmiany na inny rodzaj pobytu. Oferta pakietowa nie łączy się z innymi rabatami oraz rabatem wynikającym z posiadania „Błękitnej Karty”.
  3. Wyjątkiem od powyższej zasady jest sprzedaż w ramach oferty LAST MINUTE oraz w ramach innych ofert specjalnych.
  4. Doba hotelowa rozpoczyna się kolacją w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem w dniu wyjazdu i trwa od godz. 15.00 do godz. 11.00 dnia następnego. Brak wymeldowania w podanych godzinach przez kuracjusza, powoduje rozpoczęcie kolejnej doby hotelowej i rozpoczęcie naliczenia w związku z powyższym opłat.
  5. Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU zastrzegają sobie możliwość zmiany cen oraz stosowania odrębnego cennika dla okresów świątecznych, wakacyjnych i długich weekendów.
 1. W dniu rozpoczęcia pobytu prosimy o zgłoszenie się bezpośrednio do obiektu, w którym dokonano rezerwacji.
 2. Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację warunków rezerwacji (regulaminu).

 

Zapraszamy i życzymy miłego pobytu!

Centralna Recepcja Wielka Pieniawa, ul. Parkowa 4, 57-320 Polanica-Zdrój

tel. +48 74-8680-370, 371, 217, infolinia 0801-KURORT,

E-MAIL: recepcja.wielkapieniawa@uzdrowiska-klodzkie.pl, www.uzdrowiska-klodzkie.pl

 

Uzdrowiska Kłodzkie Spółka Akcyjna- Grupa PGU, ul. Zdrojowa 39, 57-320 Polanica Zdrój, woj. dolnośląskie

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000110987, NIP 883-00-01-702, BDO 000033684, kapitał zakładowy i wpłacony - 46 300.000,00 zł

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) uprzejmie informujemy, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych są Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU z siedzibą w Polanicy – Zdroju, ul. Zdrojowa 39, 57-320 Polanica – Zdrój, dalej: Spółka/administrator;
 • w Spółce powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Ewelina Bil, adres jw., tel. 74 86 80 220, adres e-mail: odo@uzdrowiska-klodzkie.pl;
 • Spółka może przetwarzać następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz kontaktowe, dane o stanie zdrowia (w przypadku realizacji świadczeń zdrowotnych);
 • Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu prawidłowej realizacji usług wypoczynkowo – rekreacyjnych, świadczeń zdrowotnych a także marketingu bezpośredniego w zakresie oferty Spółki;
 • dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom, które współpracują ze Spółką lub ich podwykonawcom na podstawie zawartej umowy współpracy w tym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa;
 • dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania lub okres wymagany przepisami prawa;
 • w związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu: prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące Administratora Danych Osobowych dostępne są:

 • na stronie internetowej www.uzdrowiska-klodzkie.pl w zakładce RODO,
 • w informatorze Administratora Danych Osobowych, dostępnym w recepcji obiektów uzdrowiskowych, dyżurkach pielęgniarskich oraz biurach Planowania Zabiegów.
PFOSIGW