Data przyjazdu
Data wyjazdu

Dom Wczasów Dziecięcych JAGUSIA

 

 

Szpital Uzdrowiskowy Jagusia w Kudowie-Zdrój uzyskał status „Domu wczasów dziecięcych”. Zgodnie z art.2 pkt 7. Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z p.zm.),

„JAGUSIA” jest placówką zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, czyli placówką przeznaczoną do okresowego pobytu dzieci i młodzieży w celu wspierania ich fizycznego i psychicznego rozwoju oraz wzmocnienia ogólnej kondycji psychofizycznej i kształtowania zachowań prozdrowotnych, z wykorzystaniem lokalnych warunków klimatycznych.

Dom wczasów prowadzi działalność dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.


Basen jest zintegrowany z budynkiem głównym Jagusi


Fot. Na terenie budynku znajduje się szkoła


Fot. Basen jest dostępy na miejscu


Fot. Zajęcia i gimnastyka


Fot. Zaplecze edukacyjne jest bogato wyposażone


 

 

Organizacja wyjazdów szkolnych, wycieczek, kolonii, zielonych szkół
w ramach Domu Wczasów Dziecięcych 

DWD - 74 86 64 733
Dział  Sprzedaży -  74 86 80 279

Poradnik dla szkół

 
Dom Wczasów Dziecięcych „Jagusia” w Kudowie-Zdrój
Specjalizujemy się w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży. Zapraszamy do współpracy szkoły, rady rodziców, fundacje i stowarzyszenia! Polecamy pobyt w Jagusi jako możliwość  przyjemnego spędzenia czasu przez najmłodszych i ich opiekunów. Na miejscu oferujemy nowoczesne,  komfortowe pokoje, zaplecze do organizacji warsztatów i zajęć edukacyjnych, zdrową kuchnię, bazę zabiegową oraz basen rekreacyjny. Atrakcyjne położenie geograficzne Kudowy sprzyja organizacji aktywnego wypoczynku, połączonego z możliwością poznania bogatej historii polsko – czeskiego pogranicza. Bliskość Parku Narodowego Gór Stołowych sprzyja codziennym wycieczkom połączonym z  nauką  przyrody i ekologii. Tworzymy atmosferę serdeczności, uczymy samoakceptacji i wiary we własne siły, budowania przyjaźni i koleżeństwa, pokazujemy pozytywne sposoby rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Zapytaj  o wolne terminy  już dziś!
Kontakt: Anna Bielska
anna.bielska@uzdrowiska-klodzkie.pl
Tel. 501 949 157

Adam Bulawkin
adam.bulawkin@uzdrowiska-klodzkie.pl
Tel. 887 843 456


Zapraszamy takze na stronę dedykowaną DWD Jagusia - > https://dwd-jagusia.pl/

Informacje dodatkowe:
• sprawy medyczne, formalności dotyczące przyjęcia dziecka tel. (74) 86 61 733
• szkoła (informacje o podręcznikach, językach obcych) tel. (74) 86 64 724
• organizacja oraz rezerwacja pobytów dla opiekunów - (74) 86 80 400, -401,
• pralnia – istnieje możliwość oddania rzeczy do prania informacje pod nr telefonu 74 86 61 733

Dane teleadresowe obiektu:

Szpital Uzdrowiskowy dla Dzieci "Jagusia",
ul. Słoneczna 17, 57-350 Kudowa-Zdrój,

 


 

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej RODO
informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych są Uzdrowiska Kłodzkie Spółka Akcyjna – Grupa PGU z siedzibą w Polanicy-Zdroju (57-320), ul. Zdrojowa 39, KRS 0000110987 zwane dalej Spółką.
2. Osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz z wykonywaniem praw wynikających z RODO jest Inspektor Ochrony Danych – Ewelina Bil, nr tel. (74) 86 80 220; adres e-mail: odo@uzdrowiska-klodzkie.pl, adres do korespondencji jak w pkt. 1).
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu dokumentowania przebiegu działalności naszej placówki oświatowej - Domu Wczasów Dziecięcych Jagusia w Kudowie-Zdroju.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych są:
a) ustawa o systemie oświaty z 07.09.1991r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669, 2245.);
b) rozporządzenie MEN z dnia 25.08.2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2017 poz. 1646);
c) rozporządzenie MEN z dnia 30.03.2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. 2016 poz. 452).
5. Na potrzeby Domu Wczasów Dziecięcych przetwarzaniu będą podlegały następujące dane osobowe:
- imię lub imiona i nazwisko uczestnika,
- imiona i nazwiska rodziców uczestnika,
- data i miejsce urodzenia uczestnika,
- adres zamieszkania oraz zameldowania rodziców uczestnika,
- PESEL uczestnika,
- informacje o stanie zdrowia uczestnika,
- informację kierownika wypoczynku o stanie zdrowia uczestnika w czasie trwania wypoczynku oraz o chorobach przebytych w jego trakcie,
- informacje i spostrzeżenia wychowawcy wypoczynku dotyczące uczestnika.
6. Państwa dane osobowe:
- mogą być przekazywane wyłącznie tym odbiorcom-podmiotom, które współpracują ze Spółką lub ich podwykonawcom na podstawie zawartej umowy współpracy oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa (np. ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe);
- nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz 5 lat dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. W przypadku świadczeń medycznych przez okres 20 lat zgodnie z przepisami.
8. Posiadają Państwo prawo:
- dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
- przeniesienia danych innemu administratorowi danych, jeśli nie wpłynie to niekorzystnie na prawa i wolności innych.
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
10. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 
PFOSIGW