Data przyjazdu
Data wyjazdu

Praca w Polanicy-Zdroju

 Inspektor ds. przeciwpożarowych i ochrony

(wymiar czasu pracy: 1 etat)

Ramowy zakres obowiązków:

1 . Zapewnienie prawidłowej ochrony obiektów (osób i mienia).

2. Zarządzanie i sprawowanie nadzoru - w zakresie wykonywanych zadań- nad zespołem pracowników ochrony.

3. Sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym we wszystkich obiektach spółki.

4. Prowadzenie dokumentacji oraz nadzór nad wymaganą przepisami prawnymi i regulacjami wewnętrznymi dokumentacją (pozwoleniami i innymi) w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony obiektów (osób i mienia).

5. Dbałość o wyposażenie budynków, obiektów budowlanych lub terenów w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, zgodnie z wymogami prawa.

6. Czuwanie nad zapewnieniem konserwacji oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie.

7. Współpraca z jednostkami zewnętrznymi w sprawach ochrony przeciwpożarowej i ochrony obiektów (osób i mienia).

8. Udział w okresowych przeglądach obiektów w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

9. Zapoznawanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, prowadzenie wymaganych szkoleń, a także organizowanie praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji przy współudziale Państwowej Straży Pożarnej.

10. Egzekwowanie przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przepisów wewnątrzzakładowych od wszystkich osób przebywających na terenie spółki.

11. Nadzorowanie i kontrola firm zewnętrznych przy serwisach urządzeń ochrony przeciwpożarowej.

12. Przeprowadzanie kontroli, prób, prostych napraw i konserwacji stałych i półstałych instalacji gaśniczych, pompowni pożarowych, sieci hydrantowych pionowych i wodnych, zbiorników i ujęć wody ppoż. oraz sprzętu i urządzeń ppoż.

13. Ustalanie sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia oraz opracowywanie i aktualizowanie instrukcji  bezpieczeństwa pożarowego budynków jednostki organizacyjnej i nadzór nad ich realizacją.

Wymagania:

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność sądowa za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • wykształcenie średnie (kurs dowódców OSP i/lub kurs inspektora ochrony przeciwpożarowej) lub w trakcie studiów powyższych kursów,
 • znajomość przepisów prawa z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • obowiązkowość, systematyczność oraz samodzielność,
 • zdolności organizacyjne i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • inicjatywa, umiejętność analizy i kreatywnego myślenia w podejmowaniu szybkich decyzji,
 • umiejętność pracy w zespole oraz komunikatywność,
 • obsługa komputera z oprogramowaniem biurowym w stopniu biegłym,
 • prawo jazdy kat. B.

Mile widziane:

 • wykształcenie wyższe, posiadany tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa lub ukończone w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studia wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa o specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego,
 • posiadanie doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
 • posiadanie doświadczenia w służbie Państwowej lub Ochotniczej Straży Pożarnej,
 • dobra znajomość przepisów prawa w zakresie wymaganym na stanowisku.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. kursach, szkoleniach itp.),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnym z RODO.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • odpowiedzialną i ciekawą pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • miłą atmosferę w pracy.

Oferty pracy proszę składać do dnia 31.10.2020r.w Dziale Kadr

Szczegółowe informacje na temat oferty można uzyskać składając zapytanie na adres e-mail: magdalena.miara-kosewska@uzdrowiska-klodzkie.pl

Na zgłoszeniach prosimy o umieszczenie klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU, z siedzibą: ul. Zdrojowa 39, 57-320 Polanica-Zdrój moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz selekcji zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)”.

Kandydat, który wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych na potrzeby przyszłych rekrutacji może dołączyć poniższe oświadczenie:

„Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uzdrowiska Kłodzkie SA – Grupa PGU, z siedzibą: ul. Zdrojowa 39, 57-320 Polanica-Zdrój moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, również do celów przyszłych procesów rekrutacji, przez okres 1 roku od daty rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko, na które została ogłoszona. Jestem świadomy, że mam prawo do wglądu, weryfikacji oraz usunięcia przedstawionych danych w dowolnym czasie.” *

* (zapis fakultatywny, kandydat nie ma obowiązku wyrażać zgody)


---------
PRACOWNIK UZDROWISKOWEGO ZAKŁADU GÓRNICZEGO, INSPEKTOR DS. OCHRONY ŚRODOWISKA.

(wymiar czasu pracy: 1 etat)

Zakres obowiązków:

 • monitorowanie wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska,
 • przestrzeganie przepisów z zakresu prawa ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz prawa wodnego,
 • sporządzenie sprawozdań i raportów narzuconych ustawowo, jak i również wynikających z posiadanych decyzji,
 • prowadzenie rejestrów i statystyk danych z zakresu ochrony środowiska oraz bieżąca analiza w odniesieniu do obowiązujących wymagań prawnych,
 • ustalanie i wyliczenie należnych opłat za korzystanie ze środowiska, opłat za usługi wodne, w celu ustalenia wysokości opłaty zmiennej,
 • sporządzanie sprawozdań wynikających z ustawy o odpadach sporządzanych w BDO,
 • prowadzenie ewidencji odpadów,
 • obsługa bazy danych o odpadach BDO,
 • koordynacja, współpraca, nadzór nad całą gospodarką odpadami, współpraca ze wszystkimi działami i  odbiorcami,
 • koordynacja odbioru odpadów,
 • realizacja obowiązków wynikających z przepisów dotyczących gospodarki odpadami,
 • współpraca przy prowadzeniu badań złożowych na ujęciach wód leczniczych i źródlanych,
 • ścisła współpraca z kadrą kierowniczą.

 

Wymagania:

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność sądowa za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • wykształcenie średnie techniczne kierunkowe (ochrona środowiska, inżyniera środowiska lub pokrewne) lub w trakcie studiów niestacjonarnych (ochrona środowiska, inżynieria środowiska lub pokrewne),
 • posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu przepisów prawa dot. ochrony środowiska,
 • obowiązkowość, systematyczność oraz samodzielność,
 • zdolności organizacyjne i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • inicjatywa, umiejętność analizy i kreatywnego myślenia w podejmowaniu szybkich decyzji,
 • umiejętność pracy w zespole oraz komunikatywność,
 • obsługa komputera z oprogramowaniem biurowym w stopniu biegłym,
 • prawo jazdy kat. B.

Mile widziane:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (ochrona/ inżynieria środowiska lub pokrewne),
 • posiadanie doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
 • dobra znajomość przepisów prawa w zakresie wymaganym na stanowisku, w szczególności prawo ochrony środowiska, prawo wodne, ustawa o odpadach wraz z aktami wykonawczymi

 

Wymagane dokumenty:

 • Życiorys (CV),
 • List motywacyjny,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. kursach, szkoleniach itp.),
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnym z RODO.

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • odpowiedzialną i ciekawą pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • miłą atmosferę w pracy

 

Oferty pracy proszę składać do 08.10.2020r.w Dziale Kadr

Szczegółowe informacje na temat oferty można uzyskać pod

nr telefonu 506 017 556

 

Na zgłoszeniach prosimy o umieszczenie klauzuli o treści:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU, z siedzibą: ul. Zdrojowa 39, 57-320 Polanica-Zdrój moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz selekcji zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)”.

Kandydat, który wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych na potrzeby przyszłych rekrutacji może dołączyć poniższe oświadczenie:

„Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uzdrowiska Kłodzkie SA – Grupa PGU, z siedzibą: ul. Zdrojowa 39, 57-320 Polanica-Zdrój moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, również do celów przyszłych procesów rekrutacji, przez okres 1 roku od daty rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko, na które została ogłoszona. Jestem świadomy, że mam prawo do wglądu, weryfikacji oraz usunięcia przedstawionych danych w dowolnym czasie.” *

* (zapis fakultatywny, kandydat nie ma obowiązku wyrażać zgody)

 

--------

LEKARZA UZDROWISKOWEGO

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • specjalizacji w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej ( w tym przypadku rozpatrywane będą również aplikacje lekarzy  w trakcie specjalizacji) albo specjalizacji w dziedzinie kardiologii, chorób wewnętrznych, neurologii, ortopedii, medycyny rodzinnej.
 • ukończonego kursu z podstaw balneologii w przypadku specjalizacji innej niż z zakresu balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej
 • prawa do wykonywania zawodu
 • predyspozycji do pracy z Pacjentami - umiejętności słuchania, empatii
 • umiejętności pracy indywidualnej oraz zespołowej
 • wysokiej kultury osobistej

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w firmie będącej liderem w swojej branży
 • pokrycie kosztów kursu z podstaw balneologii
 • dofinansowanie do kosztów zakwaterowania
 • odpowiedzialną i ciekawą pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • dużą samodzielność
 • miłą atmosferę pracy
 • atrakcyjne warunki pracy
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę bądź kontraktu.

 

Oferty zawierające CV z dopiskiem „LEKARZ” w tytule wiadomości prosimy przesyłać na adres praca@uzdrowiska-klodzkie.pl.

Na zgłoszeniach prosimy o umieszczenie klauzuli o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU, z siedzibą: ul. Zdrojowa 39, 57-320 Polanica-Zdrój moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz selekcji zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)”.

 

 

Kandydat, który wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych na potrzeby przyszłych rekrutacji może dołączyć poniższe oświadczenie:„ Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uzdrowiska Kłodzkie SA – Grupa PGU, z siedzibą: ul. Zdrojowa 39, 57-320 Polanica-Zdrój moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, również do celów przyszłych procesów rekrutacji, przez okres 1 roku od daty rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko, na które została ogłoszona. Jestem świadomy, że mam prawo do wglądu, weryfikacji oraz usunięcia przedstawionych danych w dowolnym czasie.” *

*( zapis fakultatywny, kandydat nie ma obowiązku wyrażać zgody)

 

------------
KUCHARZ

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należy:

Zadania zasadnicze:

 • Przyrządzanie potraw wg obowiązujących receptur, zgodnych z jadłospisem na dany dzień oraz obowiązująca gramaturą.
 • Znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów kulinarnych i jadłospisów.
 • Terminowe wydawanie posiłków wg rodzajów ustalonych diet zawartych w jadłospisie.
 • Przestrzeganie i stosowanie się do warunków wynikających z podpisanych umów (aneksów do umów) wiążących spółkę z otoczeniem w zakresie gastronomii.
 • Przyjmowanie art. żywnościowych od szefa kuchni celem sporządzenia potraw znajdujących się w jadłospisie.
 • Dbałość o czystość sprzętu kuchennego i pomieszczeń kuchennych.
 • Dbałość o czystość powierzonego stanowiska pracy.
 • Odpowiedzialność za samokontrolę oraz zgłaszanie wszelkich zauważonych nieprawidłowości bezpośredniemu przełożonemu
 • Racjonalne gospodarowanie artykułami spożywczymi, oraz stała kontrola terminów przydatności do spożycia powierzone art. żywnościowe – właściwe ich zabezpieczenie przed kradzieżą, zepsuciem, zniszczeniem.

Wymagania na stanowisku:
• Wykształcenie gastronomiczne (technik, zawodowe, policealne)
• Umiejętność pracy w zespole
• Poczucie estetyki i smaku
• Wyobraźnia i kreatywność
• Aktualna książeczka sanepidowska

Oferujemy:
• Stabilne zatrudnienie,
• Odpowiedzialną i ciekawą pracę,
• Możliwości rozwoju zawodowego,
• Miłą atmosferę w pracy.

Oferty zawierające list motywacyjny i CV wraz z dopiskiem „KUCHARZ” w tytule wiadomości, prosimy przesyłać na adres:
praca@uzdrowiska-klodzkie.pl

Na zgłoszeniach prosimy o umieszczenie klauzuli o treści:

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przez Uzdrowiska Kłodzkie Spółka Akcyjna – Grupa PGU z siedzibą ul. Zdrojowej 39, 57-320 Polanica-Zdrój,(dalej: Spółka lub Administrator), która to Spółka będzie administratorem moich danych osobowych, w celu rekrutacji i selekcji”.
Kandydat, który wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych na potrzeby przyszłych rekrutacji może dołączyć poniższe oświadczenie: „Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uzdrowiska Kłodzkie SA – Grupa PGU, z siedzibą: ul. Zdrojowa 39, 57-320 Polanica-Zdrój moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, również do celów przyszłych procesów rekrutacji, przez okres 1 roku od daty rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko, na które została ogłoszona. Jestem świadomy, że mam prawo do wglądu, weryfikacji oraz usunięcia przedstawionych danych w dowolnym czasie.” *
* (zapis fakultatywny, kandydat nie ma obowiązku wyrażać zgody)

Klauzula informacyjna dla osób, których dane dotyczą i zbierane są od tych osób Link
 

-----------------

 

KELNER/ KELNERKA

Do zadań kandydata będzie należało:

 • przygotowywanie jadalni do konsumpcji
 • obsługa gości przy posiłkach

Wymagania:

 • wykształcenie minimum zawodowe
 • ważna książeczka zdrowia
 • doświadczenie w pracy kelnera mile widziane
 • wysoka kultura osobista
 • samodzielność
 • dyspozycyjność
 • dobra organizacja pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • życzliwe podejście do ludzi
 • odpowiedzialność
 • zaangażowanie

Oferty wraz z dopiskiem „Kelner” w tytule wiadomości, prosimy przesyłać na adres: praca@uzdrowiska-klodzkie.pl w terminie do odwołania

Na zgłoszeniach prosimy o umieszczenie klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU, z siedzibą: ul. Zdrojowa 39, 57-320 Polanica-Zdrój moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz selekcji zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)”.

Kandydat, który wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych na potrzeby przyszłych rekrutacji może dołączyć poniższe oświadczenie:

„Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uzdrowiska Kłodzkie SA – Grupa PGU, z siedzibą: ul. Zdrojowa 39, 57-320 Polanica-Zdrój moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, również do celów przyszłych procesów rekrutacji, przez okres 1 roku od daty rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko, na które została ogłoszona. Jestem świadomy, że mam prawo do wglądu, weryfikacji oraz usunięcia przedstawionych danych w dowolnym czasie.” *

* (zapis fakultatywny, kandydat nie ma obowiązku wyrażać zgody)

-------------------

PRACOWNIKÓW DO DZIAŁU GASTRONOMII

(kucharz, pomoc kuchenna)

 

Wymagania:

 • umiejętność pracy w zespole
 • pozytywne nastawienie
 • samodzielność i kreatywność
 • pracowitość, odpowiedzialność i zaangażowanie
 • dyspozycyjność w weekendy i dni świąteczne
 • książeczka sanepidu
 • mile widziane doświadczenie i umiejętności kulinarne

OFERUJEMY:

 • stabilną pracę w kreatywnym zespole
 • możliwość rozwoju poprzez szkolenia
 • świetną atmosferę
 • elastyczność w planowaniu grafiku pracy

Oferty zawierające CV ze zdjęciem wraz z dopiskiem „gastronomia” w tytule wiadomości prosimy przesyłać do odwołania na adres praca@uzdrowiska-klodzkie.pl

Na zgłoszeniach prosimy o umieszczenie klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU, z siedzibą: ul. Zdrojowa 39, 57-320 Polanica-Zdrój moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz selekcji zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)”.

Kandydat, który wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych na potrzeby przyszłych rekrutacji może dołączyć poniższe oświadczenie:

„Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uzdrowiska Kłodzkie SA – Grupa PGU, z siedzibą: ul. Zdrojowa 39, 57-320 Polanica-Zdrój moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, również do celów przyszłych procesów rekrutacji, przez okres 1 roku od daty rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko, na które została ogłoszona. Jestem świadomy, że mam prawo do wglądu, weryfikacji oraz usunięcia przedstawionych danych w dowolnym czasie.” *
* (zapis fakultatywny, kandydat nie ma obowiązku wyrażać zgody)

---------------