Data przyjazdu
Data wyjazdu

REHABILITACJA PO COVID-19 REFUNDOWANA PRZEZ NFZ

DLA KOGO?

Osoby po przebytym zachorowaniu na COVID-19, w terminie nie późniejszym niż w okresie 12 miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku COVID-19, z zastrzeżeniem, że jedna osoba może skorzystać z programu rehabilitacji jeden raz. Osoby uczestniczące w programie powinny być samodzielne, zdolne do samoobsługi i czynnego uczestnictwa w programie rehabilitacyjnym, bez pomocy innych osób (powinny samodzielnie zadbać o higienę osobistą, samodzielnie chodzić).

Zakończenie leczenia w kierunku COVID – 19 określa się jako: datę zakończenia izolacji domowej, lub datę wypisu ze szpitala, lub datę wypisu z izolatorium.


Celem rehabilitacji jest poprawa sprawności oddechowej, zwiększenie wydolności wysiłkowej i krążeniowej, szybszy powrót do pełnej sprawności, poprawa kondycji psychicznej.

Ile trwa rehabilitacja? 

Od 2 do 6 tygodni.
 

SKIEROWANIE

Skierowanie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego po zakończeniu leczenia* związanego z chorobą COVID-19, na podstawie wyników badań:
 • RTG lub TK klatki piersiowej z opisem wykonanego po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby
 • aktualnej morfologii, OB, CRP (białko ostrej fazy) - zalecamy wykonać badania nie wcześniej niż 10 dni przed rozpoczęciem rehabilitacji
 • EKG wykonanego po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby COVID-19
 • inna dokumantacja medyczna dotycząca leczenia COVID-19 lub objawów pocovidowych, mająca wpływ na ocenę stanu zdrowia pacjenta
 • przy dominującym problemie kardiologicznym badanie echokardiograficzne serca wykonane w czasie lub po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby 

​​​​Wyżej wymienione wyniki badań należy dołączyć do skierowania (dopuszcza się nie załączenie badania EKG, w sytuacji gdy może być ono wykonane u realizatora rehabilitacji przy przyjęciu świadczeniobiorcy).

* dodatni wynik testu PCR w kierunku SARS-CoV-2 lub wypis z leczenia szpitalnego.
 
Klinicznym kryterium kwalifikacji pacjentów do objęcia świadczeniem są powikłania lub następstwa po przebytym COVID-19 w zakresie układu oddechowego lub układu krążenia lub układu nerwowego lub narządu ruchu (wynik 1-4 przy ocenie* stanu zdrowia w skali od 0 do 4 na podstawie codziennego funkcjonowania pacjenta i odczuwania objawów po przebyciu COVID-19) lub spadek siły mięśniowej z wykorzystaniem oceny siły mięśniowej skalą MRC (0-5) lub stopień nasilenia duszności wg skali mMRC w stopniu 2-3.

*kwestionariusz oceny codziennego funkcjonowania pacjenta po przebyciu COVID-19 wg F.A. Klok 2020 (Post-COVID-19 Functional Status [PCFS] scale 

Badania należy przywieźć ze sobą do Uzdrowiska.


Skierowanie* należy wystawić na oddział:
 • uzdrowiskowy szpitalny (Wielka Pieniawa) - kod 6100
 • uzdrowiskowy sanatoryjny (Polonia) - kod 6500

Rozpoznanie: U.07.1 (COVID-19) / U.10 (Wieloukładowy zespół zapalny powiązany z COVID-19) / U.09 - jako schorzenie główne lub współistniejące 

Uzasadnienie: Stan po COVID-19 wymagający rehabilitacji.

Poniżej znajdują się wzory skierowań
 

Przeciwskazania do rehabilitacji:

 • brak zdolności do samoobsługi, w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego
 • niestabilna choroba niedokrwienna serca
 • niestabilne nadciśnienie tętnicze
 • zastoinowa niewydolność krążenia
 • groźne zaburzenia rytmu serca
 • ciężkie nadciśnienie płucne i zatorowość płucna
 • choroby przewlekłe w okresie zaostrzenia lub niestabilności
 • choroby nowotworowe
 • stany chorobowe przebiegające z krwiopluciem
 • stan po świeżo przebytym udarze mózgu
 • stany po zabiegach operacyjnych (do 3 m-cy)
 • zaburzenia psychiczne uniemożlwiające właściwą realizację rehabilitacji
 • uzależnienie od leków i substancji
 • czynna gruźlica
 • ostre stany zapalne
 • choroby zakaźne
 • ciąża i okres karmienia
 • inne stany klinicznie stanowiące p/wskazanie do rehabilitacji – po ocenie indywidualnej lekarza
 

* HONORUJEMY RÓWNIEŻ E-SKIEROWANIA

Jedna osoba może skorzystać z programu rehabilitacji jeden raz.  

 
 Po wystawieniu skierowania przez lekarza POZ, proszę przesłać skierowanie na nasz adres:  rehabilitacja@uzdrowiska-klodzkie.pl 
Po otrzymaniu przez nas maila ze skierowaniem, nastąpi weryfikacja danych, czy skierowanie zostało wystawione prawidłowo.
 Jeżeli skierowanie będzie wypełnione prawidłowo, skontaktujemy się z Państwem by ustalić termin.

PODSTAWĄ DO PRZYJĘCIA REZERWACJI NA TURNUS JEST OTRZYMANIE PRZEZ UZDROWISKO PRAWIDŁOWO WYSTAWIONEGO SKIEROWANIA -  ZGODNIE Z WW. WYTYCZNYMI


 
POBIERZ INFORMACJĘ DLA LEKARZA
 
 
 Zobacz wzór skierowania lub pobierz nasz wzór do wypełnienia 

Skierowanie do Wielkiej Pieniawy

Skierowanie do Polonii

 

Dodatkowe informacje:

Pacjent skierowany na rehabilitację po COVID-19 do uzdrowiska zabiera ze sobą całą dokumentację medyczną, zarówno dotyczącą leczenia COVID-19 jak i inną, istotną dokumentację niezbędną do właściwej oceny ogólnego stanu klinicznego pacjenta ( np. karty informacyjne z pobytów szpitalnych, konsultacji specjalistycznych, badań dodatkowych itp.) oraz pełną informację na temat wszystkich zażywanych leków.

W sytuacjach klinicznych, wątpliwych co do możliwości odbycia rehabilitacji, lekarz kierujący lub pacjent przesyła do uzdrowiska kopię dokumentacji medycznej do oceny medycznej, po uzgodnieniu telefonicznym – tel. 74 8680 232 lub  drogą mailową  na adres: rehabilitacja@uzdrowiska-klodzkie.pl.

Ostateczną decyzję o przyjęciu pacjenta na rehabilitację podejmuje lekarz w uzdrowisku, w trakcie przyjęcia pacjenta po zapoznaniu się z całością dokumentacji, zebraniu wywiadu oraz badaniu wstępnym pacjenta.

Z programu wyłącza się świadczeniobiorców, którzy odbyli już program z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID- 19 lub zakwalifikowani zostali do świadczeń w ramach programu pilotażowego w zakresie rehabilitacji leczniczej dla świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID-19.KONTAKT:
tel. 74 30 67 800
rehabilitacja@uzdrowiska-klodzkie.pl


Jeśli chcesz uzyskać informacje w pigułce KLIKNIJ TUTAJ