Data przyjazdu
Data wyjazdu

Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego w Oddziale Duszniki-Zdrój

UZDROWISKA KŁODZKIE S.A. – Grupa PGU w POLANICY-ZDROJU

ul. Zdrojowa 39, 57-320 Polanica-Zdrój

ogłasza przetarg - konkurs ofert na najem lokalu użytkowego w Oddziale Duszniki-Zdrój

Lokal użytkowy, obecnie Kawiarnia - restauracja w Dusznikach Zdroju przy ul. Wojska Polskiego 6 (Park Zdrojowy).

Lokal o ogólnej powierzchni użytkowej 462,13 m2 wyposażony jest w instalację:

 • wody zimnej i ciepłej - CO z lokalnej kotłowni - kanalizację sanitarną,
 • elektryczną 240 V i 380 V.- przyłącze gazowe.

Lokal składa się z:

 • Sali głównej- zapleczy kuchennych- pomieszczeń magazynowych – 327,59 m2,
 • pomieszczeń szatni – WC damskich i męskich- holu wejściowego – 134,54 m2.

Cena wywoławcza za 1 m2 powierzchni - 9,60 zł + 23 % VAT, wadium – 7.750,00 zł.

Najem lokali z wyłączeniem działalności na:

 • wykonywanie usług medycznych kolidujących z działalnością statutową Uzdrowiska,
 • z wyłączeniem działalności produkcyjnej,
 • proponowana forma zagospodarowania w/w lokali użytkowych nie może kolidować z przepisami obowiązującymi w strefie uzdrowiskowej „A".

KRYTERIA OCENY OFERTY:

 • kryterium wyboru oferenta będzie najwyższa cena netto + 23 % VAT zaproponowana przez oferenta za 1 m2 powierzchni wynajmowanego lokalu.

OFERTY WINNY ZAWIERAĆ:

 • dokładne dane oferenta, PESEL,
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: wpis do ewidencji działalności gospodarczej, NIP, REGON,
 • w przypadku spółek aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
 • wysokość oferowanej stawki netto za l m2 powierzchni określonej w PLN + 23 % VAT,
 • proponowana formę zagospodarowania,
 • potwierdzenie wpłaty wadium.
 1. Stawka czynszu nie obejmuje kosztów świadczeń za media tj. wodę, energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wywóz nieczystości, za które opłaty wnoszone będą wg obowiązujących zasad.
 2. Nieruchomość lokalową można oglądać w dni powszednie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 74 8667 908, gdzie również można uzyskać bliższych informacji o przetargu. W celu zapoznania się z aktualnym stanem lokalu należy kontaktować się z osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami p. Zbigniewem Kołodziejczykiem.
 3. Oferty należy składać w Administracji Uzdrowisk Kłodzkich S.A. Oddziału Duszniki-Zdrój ul. Zielona 23 w terminie do 30.09.2019 r. do godz. 10:00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert na lokal użytkowy”.
 4. Wpłata wadium na konto bankowe w PEKAO S.A. O/POLANICA nr 55 1240 3464 1111 0010 5859 1706. Wadium zostanie zwrócone oferentom, których oferty nie zostały przyjęte w wysokości w jakiej zostało wypłacone. Oferentowi, którego oferta została przyjęta, wadium zaliczone będzie na poczet czynszu.
 5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.09.2019 r. o godz. 11:00 w Dusznikach-Zdroju przy ul. Zielonej 23, Biura Uzdrowisk Kłodzkich S.A.
 6. Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, unieważnienia lub przerwania konkursu bez podania przyczyny, a w przypadku zaoferowania tej samej ceny przez kilku oferentów do przeprowadzenia licytacji.